Onder de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA) vallen drie scholen voor primair onderwijs. Dit zijn de Antoniusschool in Kudelstaart, de Jozefschool in Aalsmeer en De Oosteinder in Aalsmeer-Oost. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan kinderen met als achtergrond de katholieke geloofsovertuiging.

De SKOA streeft ernaar een stichting te zijn die veelzijdig en kwalitatief hoogstaand onderwijs biedt, waarin de mogelijkheden van een ieder zo goed mogelijk ontplooid worden. We willen dit verwezenlijken binnen een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving voor het kind en voor het personeel.

Op deze website vindt u meer informatie over onze organisatie en een verwijzing naar de drie scholen. De SKOA onderschrijft en hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Er is gekozen voor een two-tier model waarbij het bevoegd gezag bij het College van Bestuur ligt. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur.

Laatste nieuws

Nieuw bestuur SKOA

De Antoniusschool, de Jozefschool en de Oosteinder vallen onder het bestuur van Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA). Sinds 1 september 2020 is de bestuursstructuur gewijzigd.  

Voorheen namen ouders van de scholen zitting in het bestuur. Het bestuur kende een uitvoerend gedeelte en een intern toezichthoudend gedeelte. Het vernieuwde toezichtskader van de inspectie, de toenemende professionalisering en een wens om rollen en taken zuiver te organiseren heeft geresulteerd in het nieuwe bestuur. 

Er is gekozen voor een two tier model waarbij het bevoegd gezag ligt bij een college van bestuur. Dit college wordt gevormd door directeur-bestuurders Ryan Bakker en Eric Spaargaren. Ryan Bakker is tevens directeur van de Oosteinder en Eric Spaargaren is tevens directeur van de Antoniusschool. De raad van toezicht wordt gevormd door ouders van de drie scholen en houdt toezicht op het functioneren van het college. Antoine Zwagerman heeft in goed overleg besloten om enkel directeur van de Jozefschool te blijven. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is betrokken bij de gewijzigde bestuursstructuur.  

Bent u benieuwd naar wie welke rol vervult binnen de SKOA? Kijk dan op de pagina’s voor de raad van toezicht en de GMR